Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
Stanowisko Zarządu Głównego Sekcji Bibliotek Muzycznych
w sprawie Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie
 
     
 

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej Grupy Narodowej IAML na Zebraniu w dniu 3 grudnia 2008 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie przyjął stanowisko wyrażające uznanie i poparcie dla działalności Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie.

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP, założona w 1964 roku, skupia biblioteki i archiwa muzyczne (oddziały muzyczne: Biblioteki Narodowej, bibliotek uniwersyteckich i publicznych, Akademii Muzycznych, stowarzyszeń i innych placówek muzycznych), które posiadają w swoich zbiorach kolekcje muzykaliów – druki i rękopisy muzyczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, dokumenty życia muzycznego oraz literaturę z zakresu muzyki. Działalność Sekcji polega na współpracy bibliotek i bibliotekarzy w   celu zachowania zbiorów muzycznych, ich właściwego opracowania i udostępniania oraz podejmowaniu inicjatyw zmierzających do kształtowania w społeczeństwie opinii o   wielkim   znaczeniu dziedzictwa muzycznego dla kultury i nauki polskiej. Sekcja Bibliotek Muzycznych działa również na arenie międzynarodowej jako Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML.

Biblioteka Polskiej Piosenki od momentu powstania włączyła się w działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych, uczestnicząc w zorganizowanej przez nią, we współpracy w Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, II Konferencji „Muzyka w kulturze europejskiej. Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce” w dniach 17–19 września 2007 roku w Muzeum–Zamku w Łańcucie. Podczas tej Konferencji Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki przedstawił działalność tej instytucji oraz zaproponował możliwe formy współpracy z innymi bibliotekami. Przedstawiciele bibliotek reprezentowanych na Konferencji uznali inicjatywę powołania Biblioteki Polskiej Piosenki za bardzo ważną i zaoferowali współpracę z zakresie gromadzenia i opracowania dorobku pieśniarskiego i piosenkarskiego. Współpraca ta polegała m.in. na konsultacjach dotyczących metod katalogowania oraz stosowania właściwych norm i standardów, jak też na wymianie zbiorów, na przykład z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Z wielkim zainteresowaniem przyjęto również prezentację dokonań Biblioteki podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Chrońmy dziedzictwo fonograficzne”, zorganizowanej przez Sekcję Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 14–15 listopada 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Opracowanie i udostępnienie przez Internet bazy danych osób, zespołów, fonogramów i utworów, wydawanie kwartalnika „Piosenka”, lekcje wspólnego śpiewania, współpraca ze szkołami – to przykłady działalności, które wywarły na uczestnikach Konferencji wielkie wrażenie.

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP z wielkim uznaniem ocenia działalność Biblioteki Polskiej Piosenki oraz zaangażowanie i zapał jej twórców i pracowników. Biblioteka ta, jako jedyna w Polsce, zajmuje się tak szczegółowo problematyką pieśni i piosenki polskiej (patriotycznej, ludowej, popularnej, artystycznej) gromadząc liczne zbiory i podejmując się ich opracowania w aspekcie historycznym, językowym, muzycznym, kulturowym i dydaktycznym. Biblioteka Polskiej Piosenki stawia sobie za cel nie tylko zgromadzenie i opracowanie bogatego zasobu polskich pieśni i piosenek, ale również propagowanie kultury wspólnego śpiewania i kształtowanie wrażliwości na muzykę wśród dorosłych i młodzieży.

Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w pełni popiera działalność Biblioteki Polskiej Piosenki i oferuje dalszą pomoc i współpracę.

Z imieniu Zarządu Sekcji

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
Kierownik Biblioteki Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
     
  Warszawa, 3 grudnia 2008 r.  
     

aktualizacja: 08.09.2018