Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML
za rok 2012

 
     
1.
Skład Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych przy ZG SBP  
2.
Zebrania zarządu  
3.
Spotkania robocze i konferencje  
4.
Działalność międzynarodowa w ramach IAML  
5.
Inne  
6.
Odznaczenia  
7.
Pamięci tych, którzy odeszli  
     
     
     
1. Skład Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych przy ZG SBP  
 

Zarząd liczył 11 osób w następującym składzie:

 • Stanisław Hrabia – Przewodniczący ( Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Jolanta Byczkowska-Sztaba – Wiceprzewodnicząca ( Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych, Polskie Centrum RISM)
 • Piotr Maculewicz – Wiceprzewodniczący ( Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych
 • Karolina Skalska – Sekretarz ( Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych)

Członkowie:

 • Andrzej Spóz (Honorowy Członek Zarządu, Warszawa, Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego).
 • Iwona Bias ( Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
 • Ewa Hauptman-Fischer ( Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych)
 • Andrzej Jazdon ( Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Oddział Zbiorów Specjalnych)
 • Ewa Kozłowska ( Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych)
 • Anna Michalska ( Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku)
 • Magdalena Wiącek ( Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 
     
2. Zebrania zarządu.  
 

W 2012 r. odbyły się 2 zebrania członków Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

 
 

Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

4 lipca 2012 , Warszawa, Biblioteka Narodowa

 • Wspomnienie o zmarłej 9 marca 2012 Elżbiecie Wojnowskiej, wieloletniej członkini Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.
 • Podsumowanie VI Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, 30 maja 2012:
  • Przygotowania do organizacji Konferencji „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich”, Gniezno, 26-28 września 2012 (współorganizatorzy, patronat, ustalenie programu Konferencji na podstawie nadesłanych zgłoszeń).
 • Działalność międzynarodowa:
  • Podsumowanie Zebrania Zarządu IAML w Krakowie, 2-3.03.2012;
  • Przygotowania do udziału w Konferencji IAML w Montrealu, 22-27.07.2012:
   • Komitet Programowy IAML (Stanisław Hrabia),
   • sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML,
   • zgłoszenie uwag na zebranie przedstawicieli Grup Narodowych IAML.
 • Omówienie stanu realizacji projektu Informator „Biblioteki Muzyczne w Polsce”.
 • Przygotowanie informacji o bibliotekach muzycznych do nowego „Raportu o stanie muzyki polskiej” przygotowywanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

  

16 listopada 2012 , Warszawa, BUW

 • Podsumowanie Konferencji „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich”, Gniezno, 26-28 września 2012.
 • Przygotowania do organizacji XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w 2013 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 • Przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w 2014 roku; miejsce uroczystości, współpraca z ZG SBP, ogólne założenia i program obchodów, komitet organizacyjny, księga jubileuszowa.
 • Działalność międzynarodowa:
  • Podsumowanie Konferencji IAML w Montrealu, 22-27.07.2012:
   • Przygotowania do udziału i organizacji Konferencji IAML w Wiedniu, 28.07-2.08.2013: zgłoszenia referatów z Polski, przygotowania organizacyjne;
  • Retrospective Index to Music Periodicals (RIPM) – współpraca dotycząca opracowania polskich czasopism muzycznych.
 • Informacja o bibliotekach muzycznych do „Raportu o stanie muzyki polskiej” za rok 2012 przygotowywanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
 
     
3. Spotkania robocze i konferencje  
3.1. VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, Warszawa, Centrum NUKAT, BUW, 30 maja 2012  
 

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Centrum NUKAT. Wzięło w nim udział ok. 40 bibliotekarzy muzycznych z całej Polski.

Główna tematyka Spotkanie dotyczyła zagadnienia tematów formalnych jhp KABA w opracowaniu zbiorów muzycznych (Magdalena Choryło, Maria Nasiłowska, Centrum NUKAT) oraz problemy dotyczące katalogowania zbiorów muzycznych (Stanisław Hrabia). Ponadto Pracownicy Centrum NUKAT ( Maria Burchard, Iwona Wiśniewska, Leszek Śnieżko, Julianna Wołosiuk) przedstawili bieżące zagadnienia związane działalnością Centrum NUKAT oraz problematykę RDA – nowego międzynarodowego standardu katalogowania i VIAF (Virtual International Authority File).

 
     
3.2. Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach Polskich”, Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne, 26–28 września 2012  
 

 
 
 • Organizatorzy: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy, we współpracy z Archidiecezjalną Komisją ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej, Muzeum Archidiecezjalnym, Archiwum Archidiecezjalnym oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gnieźnie.
 • Honorowy patronat: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk, Prymas Polski oraz Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak.
 • Konferencji wzięło udział ok. 40 uczestników, m.in. bibliotekarze z archiwów i bibliotek kościelnych, naukowych i publicznych, muzykolodzy zajmujący się źródłami muzycznymi, organiści oraz studenci muzykologii. Reprezentowano liczne uniwersytety – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Uniwersytet Szczeciński (Biblioteka Wydziału Teologicznego), Uniwersytet Śląski (Biblioteka Teologiczna), Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski; Akademie Muzyczne w Katowicach i Gdańsku, Bibliotekę Śląską, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Śląskie Towarzystwo Muzyki Kościelnej, Bibliotekę Narodową (Centrum RISM) oraz Centralną Redakcję RISM we Frankfurcie nad Menem. Wśród uczestników byli przedstawiciele bibliotek należących do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
 • Wygłoszono 22 referaty. Program Konferencji koncentrował się wokół kilku zagadnień: 1) miejsce muzyki kościelnej w liturgii, 2) źródła muzyczne – problemy identyfikacji, konkordancje, 3) zasoby kościelne w bibliotekach akademickich 4) zbiory bibliotek klasztornych, 5) kościelne zbiory muzyczne na Śląsku. W prezentowanych referatach i w czasie dyskusji zwracano uwagę na znaczenie Międzynarodowego Katalogu Źródeł Muzycznych RISM dla ewidencji kościelnych zasobów i identyfikacji anonimowych źródeł. Zaproszenie na Konferencję przedstawiciela Centralnej Redakcji RISM, Guido Krausa, świadczy o tym, że współpraca z tym ośrodkiem ma szczególne znaczenie zarówno dla bibliotekarzy jak i muzykologów, zajmujących się badaniem źródeł muzyki kościelnej.
 • Jednym z celów konferencji było nawiązanie kontaktu z bibliotekami kościelnymi zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Mówiono o konieczności zacieśniania współpracy, podkreślając istotne znaczenie głosu muzykologów w sprawie zachowania dziedzictwa muzycznego w archiwach kościelnych i właściwego ich opracowania.
 • Ponadto w programie znalazły się: koncert organowy, zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej i Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

 

Sprawozdanie:

Ludmiła Sawicka, Konferencja Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich, „Biuletyn BUW. Wrzesień w Bibliotece”, 2012, s. 8–10. Dostępny w Internecie:
http://www.buw.uw.edu.pl/images /BUW_PDF/Biuletyn_BUW/wrzesien2012.pdf

 
 
Relacja, reportaże, galerie foto z Konferencji "Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich" w Gnieźnie »»»
 
     
4.

Działalność międzynarodowa w ramach IAML:

 
4.1. Prace w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych
(Stanisław Hrabia, wiceprzewodniczący IAML, Przewodniczący Komitetu Programowego IAML)
 
     
  Organizacja dwudniowego Zebrania Zarządu Głównego IAML w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii UJ Krakowie w dniach 2-3 marca 2012.

 

W dniach 2-3 marca 2012 roku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się zebranie Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML.

Zebrania Zarządu IAML odbywają się dwukrotnie w ciągu roku, jedno – podczas dorocznej konferencji IAML oraz drugie, śródroczne – w kraju jednego z członków Zarządu. Poprzednie zebranie w Polsce odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie w lipcu 2005 roku podczas Konferencji IAML.

W tegorocznym zebraniu uczestniczyli: Roger Flury (National Library of New Zealand, Wellington) – Przewodniczący, Pia Shekhter (Göteborg University, Music and Drama Library, Goteborg) – Sekretarz Generalny, Kathryn Adamson (Royal Academy of Music, London) – Skarbnik, Martie Severt (Netherlands Radio Music Library, Hilversum) – Przewodniczący poprzedniej kadencji oraz czterech wiceprzewodniczących: Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Antony Gordon (British Library Sound Archive, London), Johan Eeckeloo (Koninklijk Conservatorium, Brussels) i Jutta Lambrecht (Leitung Musik und Notenarchiv, Köln).

W trakcie zebrania członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z bieżącej działalności IAML, dotyczące m.in. spraw finansowych, organizacji i programu Konferencji IAML w Montrealu w lipcu 2012 r., zacieśnienia współpracy poszczególnych Grup Narodowych IAML, przygotowań do nowych wyborów władz IAML na kadencję 2013-2015. Przedstawiono też rezultaty działalności powołanego podczas Konferencji IAML w Dublinie Komitetu ds. Strategii Stowarzyszenia (Strategy Committee). Celem Komitetu jest przeprowadzenie analizy struktury organizacji, jej zadań oraz wyznaczenie nowych kierunków działania, które będą uwzględniały potrzeby obecnych i przyszłych członków oraz wzmacniały pozycję IAML na świecie.

W przerwie obrad członkowie Zarządu mieli okazję zwiedzić Pałac Pusłowskich – siedzibę Instytutu Muzykologii UJ, zwłaszcza Bibliotekę i Fonotekę oraz Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego. Duże zainteresowanie gości wzbudziła prywatna biblioteka Paderewskiego, znajdująca się w Ośrodku, po którym oprowadzała Justyna Szombara.

ebranie Zarządu IAML, które odbyło się w Krakowie to ważne wydarzenie dla polskiego środowiska bibliotekarzy muzycznych. Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP jako Polska Grupa Narodowa IAML znajduje się w ścisłym gronie instytucji i osób, które aktywnie działają na forum międzynarodowym od kilkudziesięciu lat. Polsce bibliotekarze muzyczni mogą czerpać z doświadczeń koleżanek i kolegów z zagranicy, ale też wnieść swój wkład do budowania szerokiej współpracy. Wydarzenia takie wzmacniają przekonanie, że warto angażować się działalność międzynarodową.

 
     
     
     
  Przygotowanie i przeprowadzanie procedury zgłaszania referatów oraz przygotowywanie programu konferencji IAML 2013 w Wiedniu (28 lipca – 2 sierpnia 2013).

15 września 2012 Stanisław Hrabia jako Przewodniczący Komitetu Programowego IAML ogłosił „Call for papers” i „Call for poster” przed Konferencją IAML w Wiedniu. Wśród propozycji znalazły się polskie referaty i plakaty.

W rezultacie pracy Komitetu przygotowano program Konferencji i opublikowano go na stronie IAML.info. 3 referaty i 3 plakaty z Polski zakwalifikowano do programu
 
     
     
4.2. Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Montreal,
22–27 lipca 2012
 
     
 

Uczestniczyły trzy osoby z Polski:

Magdalena Jamroży (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa)

Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa)

Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii UJ, Kraków)

 

 • Komitet Programowy IAML

Od 2010 roku Stanisław Hrabia jest przewodniczącym Komitetu Programowego IAML, którego głównym zadaniem jest przygotowanie programu kolejnych Konferencji. W skład Komitetu wchodzą m.in. przewodniczący wszystkich sekcji branżowych i komisji tematycznych IAML oraz przedstawiciel organizatora kolejnej konferencji. Stanisław Hrabia prowadził w Montrealu posiedzenie Komitetu, na którym ustalono zasady i terminarz organizacji konferencji w Wiedniu w 2013.

 

 • Sesje tematyczne

S. Hrabia prowadził sesję „Music resources in historical context”.

 

 • Zebranie Zarządu Głównego IAML

W czasie obrad plenarnych Stanisław Hrabia jako wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, brał udział obradach Zarządu Głównego IAML. Zarząd Główny zbiera się dwukrotnie podczas każdej Konferencji IAML oraz jeden raz w okresie między konferencjami.

 

 • Narada przedstawicieli Grup Narodowych IAML

Stanisław Hrabia przygotował sprawozdanie z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML, które zostało opublikowane na stronach IAML.info.

 

 • Polski Komitet RILM
Stanisław Hrabia brał udział w zebraniu roboczym przedstawicieli Komitetów Narodowych RILM Abstracts of Music Literature, gdzie omawiano zagadnienia opracowania danych bibliograficznych w poszczególnych krajach.
 
     
     
     
5. Inne  
5.1.

Informator „Biblioteki muzyczne w Polsce”

 
 

Kontynuowano prace nad zebraniem podstawowych danych o bibliotekach i zbiorach muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o archiwach i spuściznach kompozytorów i muzyków. Zabrane materiały po opracowaniu sukcesywnie umieszczane są na stronie Sekcji w dziale: Informator http://www.iaml.pl/informator/

 
     
5.2.

Strona internetowa

 
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML posiada stronę internetową pod adresem: www.iaml.pl. Stronę tę redagują: Stanisław Hrabia i Karolina Skalska. Koszty zakupu domeny finansuje Biuro Zarządu Głównego SBP.

Na stronie internetowej pojawiają się na bieżąco komunikaty i sprawozdania z bieżącej działalności Sekcji oraz znajduje się Informator „Biblioteki muzyczne w Polsce”.

 
     
5.3.

Lista dyskusyjna bibliotekarzy muzycznych.

 
 

Nadal działa założona w listopadzie 2007 roku lista dyskusyjna, poświęcona zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Ma ona charakter otwartego forum, na którym można wymieniać się wszelkimi informacjami i uwagami dotyczącymi spraw zawodowych środowiska. Adres listy: bibmuz@googlegroups.com. Na liście jest zarejestrowanych 74 uczestników z 48 bibliotek muzycznych.

 
     
5.4.

Przygotowanie raportu dla Instytutu Muzyki i Tańca „Biblioteki muzyczne i ośrodki dokumentacji muzycznej”.

 
 

W Raporcie wymieniono 35 najważniejszych bibliotek muzycznych w Polsce oraz krótko omówiono następujące zagadnienia dotyczące współczesnej biblioteki muzycznej: Współpraca krajowa i działalność międzynarodowa, Promowanie bibliotek muzycznych w środowisku bibliotekarskim i muzycznym, Wpływ na repertuar zespołów wykonawczych, Centralizacja katalogowania, Digitalizacja, zmiany organizacyjne i perspektywy rozwoju.

 
     
6. Odznaczenia  
 

W 2012 roku odznaczenia otrzymali członkowie Zarządu Sekcji:

 • Andrzej Spóz ( długoletni przewodniczący Sekcji, Kierownik Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie ) – Medal SBP „W dowód uznania”, 4.10.2012.
 • Stanisław Hrabia – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", 11.05.2012
 
     
7. Pamięci tych, którzy odeszli  
     
   
     
 

9 marca 2012 r. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka Bożena Elżbieta Wojnowska – muzykolog, wybitny badacz dawnych źródeł muzycznych, wieloletni pracownik Polskiego Centrum RISM w Zakładzie Zbiorów Muzycznych BN, długoletni członek SBP, wieloletni członek Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML.

Urodziła się w Gdańsku, gdzie uzyskała wykształcenie muzyczne na wydziałach instrumentalnych (w klasie skrzypiec) podstawowej i średniej szkoły muzycznej. Dyplom ukończenia studiów muzykologicznych zdobyła w 1974 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1989 r. ukończyła Podyplomowe Studium Neolatynistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1974-1986 była wykładowcą w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki.

Z Biblioteką Narodową związała się w 1986 r. koncentrując się głównie na tematyce badawczej z zakresu muzyki dawnej, zwłaszcza XV-XVII w., uczestnicząc m.in. w projektach RISM. Wielokrotnie prowadziła inwentaryzacyjne obozy naukowe i ćwiczenia terenowe ze studentami. W latach 1998-1999 pełniła funkcję kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej.
Jest autorką cenionych publikacji naukowych, brała udział w pracach komitetów redakcyjnych specjalistycznych czasopism: „Polski Rocznik Muzykologiczny”, „Forum Muzykologiczne” i „Musicology Today”. Wniosła ogromny, osobisty wkład w organizację wielu konferencji przygotowywanych przez Bibliotekę Narodową m.in. The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries. Reprezentowała Bibliotekę na ważnych konferencjach międzynarodowych w Polsce i za granicą. Była aktywnym członkiem Zarządu Związku Kompozytorów Polskich, Sekcji Bibliotekarzy Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Obok miłości do muzyki i śpiewu, kochała także góry. Przez wiele lat działała jako członek Zarządu Stołecznego Klubu Tatrzańskiego. W 2011 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

 
     
     
 

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 10 lutego 2013 r.

 

 


aktualizacja: 28.12.2023