Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML
za lata 2006-2009

 
     
1.
Skład Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych przy ZG SBP  
2.
Zebrania zarządu  
3.
Konferencje  
4.
Spotkania robocze  
5.
Działalność międzynarodowa w ramach IAML  
6.
Publikacje  
7.
Inne  
8.
Pamięć o tych, którzy odeszli  
     
     
1. Skład Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych przy ZG SBP  
     
 

Do dn. 12 października 2006 Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP liczył 9 osób i prowadził działalność w składzie z kadencji za lata 2001-2005. Kadencja został przedłużona ze względu na organizację Międzynarodowej Konferencji IAML w Warszawie, w dn. 10-15 lipca 2005.

Nowe wybory do Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP odbyły się dn. 12.10.2006 r. podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych. Wybrano 10 osób w następującym składzie:

Stanisław Hrabia – Przewodniczący (Kraków, Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ)
Jolanta Byczkowska-Sztaba – Wiceprzewodnicząca (Warszawa, Biblioteka Narodowa)
Piotr Maculewicz – Wiceprzewodniczący (Warszawa, Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW)
Włodzimierz Pigła – Sekretarz (Warszawa, Biblioteka Narodowa)
Członkowie:
Iwona Bias (Katowice, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej)
Andrzej Jazdon (Poznań, Biblioteka Uniwersytecka)
Ewa Kozłowska (Warszawa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy)
Anna Michalska (Gdańsk, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej)
Andrzej Spóz (Warszawa, Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego)
Maria Wróblewska (Warszawa, Biblioteka Narodowa)

 
     
2. Zebrania zarządu.  
     
 

Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych odbywają się średnio trzy razy w roku w różnych bibliotekach w Polsce. Poświęcone są omówieniu bieżącej działalności Sekcji i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

2007: 3 zebrania ( 25 I - BUW; 19 VI - Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; 23 XI - Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego)

2008: 3 zebrania (7 III - BUW; 19 VI - Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Katowicach; 3 XII - BN)

2009: 2 zebrania (17 VI - Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy; 3 XI - Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Gdańsku)

 
     
3. Konferencje  
     
 

2006
XI Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Ciążeń k/Poznania, Ośrodek Pracy Twórczej UAM, 10-12 października 2006; organizowana wspólnie z Sekcją Fonotek, Biblioteką Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteką Narodową.
Tematami konferencji były: 1) ciekawe kolekcje muzycznej dźwiękowe w zbiorach bibliotek polskich, 2) nowoczesne sposoby prezentacji zbiorów muzycznych i dźwiękowych przez biblioteki oraz 3) aktualne problemy bibliotekarstwa muzycznego. W programie znalazło się zebrania sprawozdawczo-wyborcze obu Sekcji, na którym wybrano nowy Zarząd (por. pkt. 1).
Opublikowano wybrane referaty – patrz: Publikacje , pkt. 6.1.1.

 
     
 

2007
II Konferencja „Muzyka w kulturze europejskiej”: Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce, Muzeum-Zamek w Łańcucie, 17-19 września 2007. Organizacja wraz z: Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteką Muzeum-Zamku w Łańcucie.
W konferencji wzięło udział 70 uczestników - muzykologów, bibliotekarzy muzycznych i studentów muzykologii z 26 instytucji, z 14 miast. W ciągu trzech dni wygłoszono 28 referatów i komunikatów. W ramach konferencji zorganizowano dwa koncerty: Zespołu Muzyki Dawnej „Floripari” - „Kompozycje z archiwów i bibliotek na nowo odkrywane” oraz „Kwartetu Prima Vista” - „250 rocznica urodzin Ignaza Josepha Pleyela”.
Opublikowano materiały pokonferencyjne i sprawozdania z konferencji – patrz: Publikacje , pkt. 6.1.2 i 6.2.2.

 
     
  2009
XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolska Konferencja Fonotek
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 4-6 listopada 2009 r.
 
     
4. Spotkania robocze  
     
 

2007
Spotkanie bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne. Centrum NUKAT, Warszawa, 26 lutego 2007 r. W rezultacie spotkania przyjęto ustalenia (poprzedzone ankietą, dotyczącą problemów formatu i praktyki katalogowania druków muzycznych) w zakresie zasad katalogowania druków muzycznych, które po opracowaniu przez pracowników NUKAT zostały rozesłane jako obowiązujące do wszystkich bibliotek, które katalogują w Katalogu Centralnym w czerwcu 2007.

 
     
 

2008
II Spotkanie bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne w NUKAT, Centrum NUKAT, Warszawa, 5-6 maja 2008. Najważniejszym tematem Spotkania było omówienie projektu zasad tworzenia tytułu ujednoliconego dla autorskiego dzieła muzycznego. W programie znalazły się także zagadnienia: funkcjonowanie NUKAT, tematy formalne dla muzyki, format katalogowania druków muzycznych (omówienie na podstawie licznych przykładów). Sprawozdanie – patrz: Publikacje , pkt. 6.2.4.

 
     
 

Spotkanie Polskiego Komitetu RILM, BUW, 7 marca 2008. W spotkaniu uczestniczyło 33 bibliotekarzy z 13 bibliotek. Koordynator Projektu RILM w Polsce, Stanisław Hrabia zaprezentował działanie bazy edytorskiej iBis oraz rozdał uczestnikom tłumaczenie instrukcji do wprowadzania danych bibliograficznych i abstraktów do bazy. Komunikat – patrz: Publikacje , pkt. 6.2.4.

 
     
 

2009
III Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących muzykalia, Warszawa, Centrum NUKAT (BUW), 25 maja 2009 r. Tematem spotkania były nastepujące zagadnienia: 1) nowe zasady tworzenia tytułu ujednoliconego dla utworu muzycznego, w związku z opublikowaniem na stronie Centrum NUKAT tekstu Aneks. Tytuł ujednolicony autorskiego utworu muzycznego. Zasady tworzenia hasła. [http://www.nukat.edu.pl/nukat/book/TytulUjedno_090126.pdf]. 2) kontynuacja problematyki tematów formalnych dla muzyki.

 
     
5.

Działalność międzynarodowa w ramach IAML:

 
5.1.

Udział w konferencjach IAML

 
     
  2006  
 

Międzynarodowa Konferencja IAML/IAMIC/IMS, Göteborg Szwecja, 17–23 czerwca 2006. Polscy uczestnicy: Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa), Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Mariola Nałęcz (Biblioteka Narodowa). Wystąpienia: Jolanta Byczkowska-Sztaba – Report of Polish National Branch of IAML 2005/2006 years; Stanisław Hrabia – wspomnienie o Marii Prokopowicz; przekazane do druku w „Fontes Artis Musicae” – Patrz: Publikacje, pkt. 6.2.1.

 
     
 

2007
Międzynarodowa Konferencja IAML, Sydney, Australia, 1–6 lipca 2007. Polscy uczestnicy: Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa), Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prowadzenie sesji: Stanisław Hrabia – dwie sesje Research Libraries Branch. Wystąpienia: Stanisław Hrabia – sprawozdanie z prac Polskiej Grupy Narodowej IAML za okres od lipca 2006 do czerwca 2007; przekazane do druku w „Fontes Artis Musicae” – Patrz: Publikacje, pkt. 6.2.1.

 
     
 

2008
Międzynarodowa Konferencja IAML, Neapol, Włochy, 20-25 lipca 2008. Polscy uczestnicy: AM w Katowicach – Iwona Bias, Agnieszka Górniak; BN – Jolanta Byczkowska-Sztaba; BUW – Piotr Maculewicz; Inst. Muzykologii KUL – ks. Dariusz Smolarek; Inst. Muzykologii UJ – Stanisław Hrabia; Biblioteka NIFC – Violetta Surowiec, Mariusz Wrona. Wystąpienia: Stanisław Hrabia – sprawozdanie z prac Polskiej Grupy Narodowej IAML za okres od lipca 2007 do czerwca 2008; Sylwia Heinrich (odczytał S. Hrabia) – wspomnienie o Agnieszce Mietelskiej-Ciepierskiej; przekazane do druku w „Fontes Artis Musicae” (w druku); sprawozdanie z Konferencji – Patrz: Publikacje, pkt. 6.2.2.

 
     
  2009
Międzynarodowa Konferencja IAML, Amsterdam, Holandia, 5-10 lipca 2009. Polscy uczestnicy: Iwona Bias, Monika Bieda, Agnieszka Górniak (AM, Katowice), Stanisław Hrabia, Aleksandra Patalas (Instytutu Muzykologii UJ, Kraków), Magdalena Jamroży, Mariusz Wrona (NIFC, Warszawa), Piotr Maculewicz (BUW, Warszawa), ks. Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii, KUL JPII, Lublin). Trzy polskie referaty: Aleksandry Patalas, Mariusza Wrony i Piotra Maculewicza. Ponadto: Stanisław Hrabia – sprawozdanie z prac Polskiej Grupy Narodowej IAML za okres od lipca 2008 do czerwca 2009.
 
     
5.2.

Polski Komitet RILM Abstract of Music Literature

 
     
 

W roku 2007 reaktywowano działalność Polskiego Komitetu RILM. Celem komitetu jest wprowadzanie opisów bibliograficznych i abstraktów polskich publikacji o muzyce (czasopism, wydawnictw ciągłych i książek). Aktualny skład Komitetu znajduje się na oficjalnej stronie RILM: http://www.rilm.org/poland.html. Członkowie Komitetu uzyskali dostęp (hasła) do bazy edytorskiej IBIS, co umożliwia bezpośrednie wprowadzanie danych do Centrali RILM w Nowym Jorku. Koordynatorem Pojektu w Polsce jest: Stanisław Hrabia, który przygotował oficjalne tłumaczenie strony na język polski i instrukcji do tworzenia rekordów w bazie Ibis. Czesława Zawrotniak (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie) przetłumaczyła tekst „Jak napisać abstrakt?”. Wszystkie tłumaczenia są dostępne na stronie www.rilm.org.

 
     
5.3. RISM  
     
 

Głównym ośrodkiem informacyjnym jest Polskie Centrum RISM w Bibliotece Narodowej (Jolanta Byczkowska–Sztaba i Elżbieta Wojnowska). Polskie Centrum RISM współpracuje z Centralą RISM we Frankfurt, prowadzi stale prace katalogowe i badawcze w różnych ośrodkach w Polsce nad dawnymi źródłami, w tym nad kolekcjami muzycznymi i liturgikami muzycznymi w Polsce, organizuje praktyki i szkolenia dla studentów, prowadzi współpracę międzynarodową z ośrodkami na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Rosji.

 
     
5.4. Udział w pracach Sekcji branżowych i komitetów IAML  
     
 

Przewodniczący Zarządu Sekcji pełnił następujące funkcje w IAML:
2005-2008 wiceprzewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych (Research Libraries Branch),
od 2003 przedstawiciel krajów Europy Wschodniej w IAML Copyright Committee,
od 2006 członek Komitetu Programowego IAML (IAML Programme Committee),
2007 kandydat w wyborach na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego IAML,
od 2008 przewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych Naukowych (Research Libraries Branch).

 
     
5.5.

Nowi członkowie IAML w Polsce:

 
     
 

Biblioteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (od 2006)
Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (od 2006)
Ks. dr Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii KUL (od 2008)

 
     
6. Publikacje  
6.1

Materiały pokonferencyjne

 
     
  6.1.1.  
 

Biblioteka Muzyczna 2000–2006 , red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz ; współpr. red. Jolanta Byczkowska-Sztaba i in. Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008.

Szósty zeszyt periodyku Sekcji; w publikacji znajduje się 28 artykułów i komunikatów z czterech konferencji: X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Katowicach, 24–26 września 2001; Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych z Bibliotek Publicznych w Warszawie, 7–9 października 2002; Konferencji Muzykologicznej „Dzisiejszy kształt polskiej muzyki religijnej” w Gnieźnie, 21–22 listopada 2003; XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Ciążeniu, 10–12 października 2006. Uzupełnieniem zeszytu jest bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce obejmująca lata 2000–2006 opracowana przez Andrzeja Spóza.

 
     
 

6.1.2.
Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach
, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008.

 
     
 

Materiały z II Konferencji „Muzyka w kulturze europejskiej” w Łańcucie zorganizowanej we współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteką Muzeum-Zamku w Łańcucie.

 
     
6.2. Sprawozdania  
     
 

6.2.1. Sprawozdania z działalność Polskiej Grupy Narodowej IAML

 
 

Jolanta Byczkowska-Sztaba, National reports. Poland. „Fontes Artis Musicae” 2005 nr 2, s. 112–113.
Jolanta Byczkowska-Sztaba, National reports. Poland. „Fontes Artis Musicae” 2007 nr 2, s. 223–224.
Stanisław Hrabia, National reports. Poland. „Fontes Artis Musicae” 2008 nr 1, s. 68–69.
Stanisław Hrabia, National reports. Poland [za rok 2009]. „Fontes Artis Musicae” 2009 nr 4 (w druku).

 
     
 

6.2.2. Sprawozdania z konferencji IAML

 
 

Jolanta Byczkowska-Sztaba, Mariola Nałęcz, Międzynarodowa konferencja w BN, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2005 nr 3 (174) s. 15–21.

Ks. Dariusz Smolarek, Międzynarodowa Konferencja IAML. Neapol, 20-25 lipca 2008, „Additamenta Musicologica Lublinensia”, Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008, R. 4, nr 1 (4), s. 211–232; [on-line] http://www.iaml.pl/pdf/IAML_Neapol_2008_sprawozdanie.pdf

Ks. Dariusz Smolarek, Międzynarodowa Konferencja IAML. Amsterdam 5-10 lipca 2009. „Additamenta Musicologica Lublinensia”, 2009, R. 4 (w druku).

 
     
 

6.2.3. Sprawozdania z konferencji w Łańcucie

 
 

Sylwia Heinrich, Muzyka w kulturze europejskiej. II konferencja w Łańcucie, „Alma Mater” grudzień 2007, nr 98 s. 115–166.
[Stanisław Hrabia], II Konferencja Muzyka w kulturze Europejskiej. Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce , „Muzyka” 2007 nr 4, s. 157–158.
Stanisław Hrabia, II Konferencja Muzyka w kulturze Europejskiej. Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce. Sprawozdanie . „Bibliotekarz” 2008 nr 2, s. 16–19.

 
     
 

6.2.4. Sprawozdania ze spotkań roboczych

 
 

Komunikat ze Spotkania Polskiego Komitetu RILM [on-line], dostęp w Internecie http://www.iaml.pl/RILM/RILM_2008-03-07.htm.
II Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne. Sprawozdanie [on-line], dostęp w Internecie: http://www.iaml.pl/Aktualnosci/2008-05-26_NUKAT_2008_Sprawozdanie.html
oraz w: „Biuletyn BUW. Maj w Bibliotece”, 2008, maj, s. 13–14, [on-line], dostęp w Internecie: http://www.buw.uw.edu.pl/images/BUW_PDF/Biuletyn_BUW/maj2008.pdf

 
     
7. Inne  
7.1.

Strona internetowa

 
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML posiada stronę internetową pod adresem: www.iaml.pl. Stronę tę redagują: Piotr Maculewicz i Stanisław Hrabia. Koszty zakupu domeny finansuje Biuro Zarządu Głównego SBP. Na stronie internetowej pojawiają się na bieżąco komunikaty i sprawozdania z bieżącej działalności Sekcji.

 
     
7.2.

Lista dyskusyjna bibliotekarzy muzycznych.

 
 

W listopadzie 2007 roku została założona lista dyskusyjna, poświęcona zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Ma ona charakter otwartego forum, na którym można wymieniać się wszelkimi informacjami i uwagami dotyczącymi spraw zawodowych środowiska. Adres listy: bibmuz@googlegroups.com. Na liście jest zarejestrowanych 60 uczestników z 46 bibliotek muzycznych. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem bibliotekarzy muzycznych i jest często wykorzystywana w bieżącej działalności.

 
     
7.3.

Przygotowania do opracowania bazy danych „Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce”.

 
 

Opracowano ankietę, która jest dostępna na stronie Sekcji (http://www.iaml.pl/ankieta.html).
Celem ankiety jest zebranie podstawowych danych o bibliotekach i zbiorach muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o archiwach i spuściznach kompozytorów i muzyków.
Na stronie Sekcji został uruchomiony Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce".

 
     
7.4.

Informacja o działalności Sekcji

 
 

Informacja o bieżącej działalności Sekcji była regularnie wysyłana w formie komunikatów do Biura Zarządu Głównego SBP do wykorzystania w "Ekspresie ZG SBP" i "Biuletynie SG SBP".

 
     
8.

Pamięć o tych, którzy odeszli

 
 

Bibliotekarze Sekcji Bibliotek Muzycznych zachowują w pamięci tych bibliotekarzy muzycznych, którzy odeszli od nas w latach 2005–2008.

Wanda Bogdany-Popielowa (1928–2005) – kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej

Maria Prokopowicz (1916–2006) – założycielka i długoletnia przewodnicząca Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Grupy Narodowej IAML, Honorowa Przewodnicząca Sekcji od 1991 r. oraz Członek Honorowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej

Marek Stachyra (1967–2006) – bibliotekarz muzyczny Sekcji Muzykaliów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi

Agnieszka Mietelska-Ciepierska (1939–2008) – kierownik Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej

 
     

 


aktualizacja: 28.12.2023